World Backup Day lyfter fram vikten av säkerhetskopiering

Begreppet säkerhetskopiering är omtvistat, inte minst hos företag med en tydlig vision och strategi. Det finns chefer som säger att en plan B betyder att plan A aldrig kommer att fungera.

Samtidigt existerar det en typ av backup-alternativ som nästan alla anser vara en nödvändighet. När det kommer till fil-lagring och program är säkerhetskopiering och replikering omistligt. I praktiken blir dessvärre nyttan av backup emellanåt förbisedd – en fälla man som företag bör passa sig för att trilla i menar Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam.

Oavsett om det handlar om störningar som orsakats av hårdvarufel, cyberattacker eller användarfel, behövs alltid en plan B när det kommer till affärsverksamhetens fortlevnad och skyddet av data. När olyckan väl är framme blir det IT-avdelningens huvudbry att under pressade förhållanden försöka begränsa skadan som drabbat anställda och kunder. Något som är ett ständigt pågående arbete snarare än en insats som kan göras då och då. World Backup Day blir därför ett tillfälle att påminna företag om vikten av att skydda sina uppgifter och att alltid ha en reservplan tillgänglig vid driftstörningar.

Enligt statistik från Market Research Future beräknas den molnbaserade backup-marknaden vara värd 5,6 miljarder dollar år 2023, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 21 procent under en femårsperiod. Med tanke på den explosiva uppgång vi sett när det kommer till den globala cloud-marknaden, som beräknas växa till 623,3 miljarder dollar år 2023 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 18 procent under en femårsperiod, är tillväxten i molnbackup inte speciellt överraskande. Det är dock fortfarande uppmuntrande att se hur företag tar datatillgänglighet på allvar genom att tydligt planlägga investeringar i säkerhetskopiering och replikering.

När allt kommer till kritan tar konsumenter hanteringen av sin egen data på större allvar idag, vilket avspeglas i medielandskapet där händelser likt Cambridge Analytica-affären och GDPR-lagstiftningen fört upp debatten till en bredare allmänhet. Uppkomsten av GDPR-lagstiftningen har även öppnat upp för konsumenter att begära ut personuppgifter – där företag numera har en månad från det att begäran mottagits till att uppgifterna ska lämnas ut.

Vad man som företag däremot behöver komma ihåg är att konsumenter, anställda och kunder lever och arbetar här och nu. De förväntar sig att information som begärs ut skall vara tillgänglig hela tiden och delas med dem så gott som omedelbart. Det är samma fenomen som möjligheten att direkt hitta svar på frågor som dyker upp genom att googla eller fråga Alexa hur man kan utföra en viss uppgift.

Ät, sov, säkerhetskopiera, upprepa…
Det största hotet när det kommer till tillgänglighet av data är att det skulle ske ett avbrott i ett företags IT-drift. Givet komplexiteten i ekosystemet som omger datahantering, med många företag som nu utforskar hybrid-IT och multi-cloud-strategier, har IT-avdelningar allt fler bollar att hålla i luften samtidigt. Paradoxalt nog kan det även ses som en välsignelse. I molntjänsternas tidevarv är företag inte lika beroende om något fallerar lokalt då man kan skapa virtuella säkerhetskopior på annan ort för varje skapat datapaket. Något som måste vägas mot integriteten och värdet hos viss data så klart, men även andra överväganden som rör exempelvis affärsprioriteringar och begränsningar i budget.

För att hitta en rimlig balans kan företag säkerställa att deras data är tillgänglig dygnet runt genom en robust backup i molnet och en implementerad strategi för återställning vid avbrott. Det finns trots allt data som är viktigare att säkerhetskopiera än annan. Data och program som är oundgängliga för driften bör säkerhetskopieras kontinuerligt. Om det är något oplanerade driftstopp har lärt oss, är det att dessa kan inträffa när som helst.

För att sammanfatta, säkerhetskopieringar måste göras varje gång data ändras. Detta för att säkerställa att grundläggande information och system som företaget förlitar sig på kan återställas om en driftstörning skulle uppstå. Lösningar likt Backup-as-a-service (BaaS) och Disaster Recovery-as-a-service (DRaaS) tillhandahåller kontinuerligt skydd när det kommer till affärsverksamhetens dagliga drift – och i slutändan överlevnad. Genom att använda en prissättning baserad på driftkostnader kan företag, genom användandet av tjänster i molnet, säkerställa att man bara betalar för de resurser man använder och inte lägger pengar på begränsande kapitalinvesteringar som dränerar egna it-resurser.

Den springande punkten är att organisationer måste se säkerhetskopierings- och återställningstjänster som en väsentlig del av det större arbetet med datahantering och molnstrategier.

Fler och fler blir medvetna om värdet av data. På World Backup Day bör därför IT-chefer ta sig tid att reflektera över huruvida deras säkerhetskopierings- och återhämtningsstrategi är anpassad för sina ändamål och i linje med kraven för driften i företaget. Med tanke på att kraven på tillgång till data i den digitala verksamheten fortsätter att utvecklas, är det nödvändigt att som ett modernt företag ha en framtidssäkrad infrastruktur.