Vad kan AI göra för HR-avdelningen?

Sedan några år är AI det hetaste samtalsämnet på konferenser världen över. Det pratas om hur arbetsuppgifter kommer automatiseras och hur människors jobb kommer att förenklas och förbättras. Men frågan är hur AI kommer förändra arbetet för de som jobbar med människorna i organisationen. Enligt Box kommer AI påverka även HR-arbetet.

Artificiell Intelligens (AI) är i grunden ett sätt att hantera enorma mängder data och hitta mönster i denna data. Det betyder att vilken data som helst i teorin kan matas in och sedan kan en AI dra slutsatser. Vilka aktiviteter som sedan ska utföras manuellt respektive automatiskt är givetvis något som bestäms av människor, men det öppnar möjligheter att både automatisera repetitiva uppgifter som att se nya mönster och på så sätt hitta nya sätt att lösa uppgifter.

Så vad är det då som HR-avdelningen gör där AI kan förändra arbetssättet? Ett område som Box Chief Personel Officer Christy Lake menar kan få mycket stöd av AI är onboardingprocessen på företaget. När en ny person kommer in på bolaget är det mycket som ska komma på plats. Dessutom kan olika delar av introduktionen prioriteras olika beroende på vem som är chef. Genom att ha en AI som automatiserar och stöttar i processen går det att få en mer ensad onboarding och på så sätt se till att alla får en liknande introduktion till företaget och arbetet.

Christy lyfter även ett annat område, och det har att göra med jämställdhet och lika möjligheter. Att få en rättvis och samlad överblick av olika medarbetares uppsatta mål, prestationer och lön kopplad till detta går det att hitta orättvisor och kunna se exempelvis strukturella löneskillnader mellan kön eller personer av olika etnicitet. Det är givetvis ett arbete som lika väl skulle gå att göra manuellt, men för företag med hundratals, eller till och med tusentals anställda på olika platser runt om i världen blir det en i det närmaste omöjlig uppgift när HR inte bara måste se till lön, kön och arbetsprestation, utan även till strukturer, valutor och jämförelser mellan liknande avdelningar i olika länder. Men genom att låta en AI gå igenom alla dessa parametrar går det att hitta skillnader, och därefter skapa en mer jämlik arbetsplats.

Nya Box Skills Kit som kommer inom några månader gör det möjligt att skapa egna AI-lösningar för ditt företag.

Även arbetet kring anställningskontrakt, policydokument och riktlinjer kan hanteras av AI som genom textanalyser kan gå igenom och hitta nyckelfraser, koppla avtal till målstyrningsdokument och prestationsuppföljningar för att på så sätt minska risken för misstag eller felriktade satsningar. Det gör det även möjligt att hitta strukturer i exempelvis olika klagomål eller anmälningar som kommer till HR. AI med textanalys av kontrakt och dokument är något som idag tillhandahålls av flera aktörer på marknaden, och flera av dessa är dessutom samarbetspartners till Box, vilket gör att det går att få textanalys i samma miljö som dokumenten lagras. Att implementera AI i HR-arbetet kan helt enkelt öka effektiviteten och minska stressen för HR-personalen, samtidigt som det minskar risken för att saker faller mellan stolarna eller helt enkelt inte upptäcks för att det är för stora datamängder för enskilda individer att hantera.

Det finns så klart en hel det allmängiltiga AI-funktioner som på ett generellt plan kan hjälpa HR-personalen i arbetet, saker såsom smarta arbetsflödesverktyg som gör det enklare att lägga upp en fungerande arbetsdag som ser till att tiden används på bästa sätt; smarta mailapplikationer som enkelt och effektivt hanterar och snabbar på arbetet med mailkommunikation och framför allt kan flera uppgifter automatiseras såsom nedladdning, lagring och analys av bifogade filer, ett arbete som annars kan ta onödigt mycket tid.

Så även om många idag pratar om att AI kommer ersätta arbetsuppgifter och inte arbeten som bara kan utföras av människor, finns det många uppgifter i arbetet med att hantera människorna som med fördel kan lämnas till en AI. Det leder till att HR-personalen får mer tid att arbeta med uppgifter som verkligen kräver en mänsklig komponent, saker som att prata med personalen, på ett empatiskt och pedagogiskt sätt hantera konflikter och arbeta för en verkligt förbättrad arbetsmiljö, och inte lägga tiden på administrativa uppgifter.