Vad är viktigt som ledare? Åsikterna går isär

Enligt en undersökning som Human Capital Institute genomförde 2013 finns det olika åsikter om vad som är viktigt för en ledare. När de flesta verksamheter idag är mer decentraliserade, och beslut fattas på flera olika nivåer i organisationen, blir ledarskapet något närvarande och påtagligt för alla i företaget.

Tidigare medförde en chefstitel ett mått av respekt. Detta har förändrats de senaste åren, framförallt inom digitala branscher där beslut fattas på helt andra nivåer än i företagets topp.

Idag krävs mer för att förtjäna respekt från medarbetarna, i synnerhet bland dem som är under 30 år. Många företag i den digitala branschen har medarbetare som ofta besitter mer kunskap och är mer pålästa än de högsta cheferna, dessutom har flera team och avdelningar idag möjlighet agera förhållandevis autonomt inom givna ramar.

Beslut som rör individen fattas därför inom gruppen. Den närmaste chefen behöver mer än en chefstitel för att kunna motivera och engagera sina medarbetare.

Det är därför inte förvånande att det finns olika åsikter om vad som är viktigt i ett gott ledarskap. Där chefer gärna lyfter fram egenskaper som Flexibilitet och Problemlösningsförmåga menar medarbetarna istället att det är Coachingförmåga och Empati som är viktigast.

Lyckligtvis enas båda grupperna om att mellanmänskliga relationer står högt på listan. Att kunna skapa, bibehålla och utveckla ömsesidigt värdefulla relationer är kritiskt för att kunna leda och motivera medarbetarna. Mer oroande är att, trots att empati visat sig vara den faktor med enskilt störst påverkan på personalomsättningen så är det bara medarbetarna som anser det vara viktigt för ledarskapet.

Endast 26 % av cheferna ansåg att empati var viktigt i rollen som ledare

Givetvis är förmågan att vara flexibel och kunna hantera problem på ett effektivt sätt viktiga förmågor. Men som chef så är din prestation direkt beroende av dina medarbetares prestation. I synnerhet i organisationer där arbetet består i komplex teknik och där chefen inte kan vara operativt delaktig för att de faktiska kompetenserna saknas.

Om jag var i chefens kläder skulle jag därför omedelbart börja skifta mitt fokus. När jag inte längre kan förstå exakt vad mina medarbetare gör, och hur de gör det, måste jag istället förstå hur de känner inför det de gör. Förmåga till empati och att kunna coacha dem utan att kunna detaljerna i deras arbete kommer att bli viktigare än något annat.”

Det finns ytterligare en ljuspunkt; både chefer och medarbetare var överens om att inom de närmaste 2-5 åren kommer förmågan att kommunicera, att skapa goda relationer och att ha god självkännedom bli viktigare i rollen som ledare.

Att bli en god ledare i framtidens organisationer handlar det mindre om att hantera uppgifterna och mer om att hantera människorna.