TU kommenterar sänkningen av reklamskatten

Tidningsutgivarna (TU) har kommenterat  budgetpropositionen för år 2017 som regeringen avlämnat. I den kan man bland annat läsa att reklamskatten sänks från 3 till 2, 5 procent.

Här är TUs kommentar i sin helhet:

Presstödet – drifts- och distributionsstöd – föreslås oförändrat med undantag för att driftsstödet till endagarstidningar räknas upp med 5 procent. TU välkomnar förslaget som egentligen skulle ha genomförts redan 2016 enligt riksdagens tidigare tillkännagivande.

Regeringen föreslår vidare att det s k utvecklingsstödet förlängs för att möjliggöra fleråriga utvecklingsprojekt och anslår till detta, inklusive tidigare åtaganden,   70 miljoner kronor

Regeringen föreslår vidare att reklamskatten sänks med 20 miljoner 2017. I praktiken innebär det en sänkning från 3 till 2,5 % och ett höjt grundavdrag från 50 till 75 miljoner kronor, d v s att reklamskatt betalas för annonsintänkter som överstiger 75 miljoner.

– Det är välkommet att regeringen tar ännu ett litet steg för att avskaffa den konkurrenssnedvridande reklamskatten, men TU anser att den nu, en gång för alla, borde avskaffas i sin helhet, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter.

– Det är också positivt att utvecklingsstödet förlängs över tid och förstärks ekonomiskt. Det är dock viktigt att ansökningsprocessen förenklas – i dess nuvarande form är den extremt byråkratisk och har med detta närmast motverkat sitt syfte.

– Från TU ser vi nu fram emot den kommande Medieutredningen och utgår från att regeringen därefter tar ett samlat grepp om mediepolitiken, där också frågan om public service-stödet måste ingå.

– En annan viktig fråga är digitalmomsen, där regeringen nu måste vara drivande inom EU för en ändring av momsdirektivet som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad skattesats för digitala medieprodukter, säger Jeanette Gustafsdotter.