Rapport: The State of Application Development 2019

OutSystems har publicerat sin sjätte årliga forskningsrapport om läget för applikationsutveckling och utmaningar som utvecklings- och leveransgrupper står inför.

Rapporten “The State of Application Development 2019” presenterar detaljerade undersökningsresultat från över 3 300 IT-proffs inom alla branscher över hela världen.

– Undersökningen visar att många IT-avdelningar står inför en mängd utmaningar när det kommer till digital omvandling och applikationsutveckling, säger Steve Rotter, marknadschef på OutSystems.

– Hotet om så kallad digital disruption och behovet av digital transformation har varit en drivkraft när det kommer till mångas IT-strategier i åratal. Lägg till de nuvarande osäkra globala ekonomiska utsikterna, och det blir uppenbart varför företagsledare är så bekymrade över agilitet idag, förklarar Steve Rotter.

Den nya forskningsrapporten ger djupgående insikter från IT-chefer, IT–arkitekter och utvecklare som tar upp ett brett spektrum av problem. Digital transformation dominerar affärsstrategin idag, och efterfrågan på webb- och mobilutveckling blomstrar. Dessutom är hastighet och smidighet viktigare än någonsin tidigare.

Rapporten från OutSystems undersöker prioriteringarna och utmaningarna för applikationsutveckling och leverans samt de strategier som IT-team använder för att försöka öka leveransen.

Sex viktiga resultat som påverkar varje person som arbetar inom IT:

• Efterfrågan på applikationer: Antalet ansökningar som är nominerade för leverans år 2019 har ökat med 60 procent, enligt respondenterna, av vilka 38 procent planerar att leverera 25 eller fler appar i år.
• Brant utvecklingstid: 46 procent av undersökningens deltagare sa att den genomsnittliga tiden att leverera en webb- eller mobilapplikation är fem månader eller mer.
• Efterfrågan kvarstår: 64 procent av IT-proffs sa att de hade en applikationsutvecklings-backlog, och endast 39 procent sa att deras applikationsutvecklings-backlog hade förbättrats under det gångna året.
• Utvecklingstalang är svår att både hitta och behålla: De flesta svarande har anställt utvecklare, 75 procent av de svarande beskrev applikationsutvecklings-talang som svårfunnen och endast 36 procent av organisationerna har större applikationsutvecklings-team än för ett år sedan. Siffrorna verkar även peka på att det finns en oro över att svårigheterna med att behålla talanger som arbetar med applikationsutveckling.
• Agila metoder mognar fortfarande långsamt: 60 procent av organisationerna i undersökningen har investerat i agila verktyg och tjänster under det gångna året. Den genomsnittliga så kallade agile-maturity-poängen var emellertid svaga 2,7 av 5, vilket betyder att de flesta fortfarande håller på med att definiera sina agila processer.
• Kundfokusering fortsätter att öka: Över 60% av organisationerna har investerat i kundcentrerade metoder under det senaste året, inklusive kartläggning av kundresan, designtänkande och en smidig användarupplevelse, så kallat lean UX. För de nya programmen som är föreslagna för utveckling år 2019 identifierades de som kommer att användas direkt av kunder eller affärspartners som viktigast.

Enkel kod har blivit mainstream
Ett annat viktigt forskningsresultat var att enkel kod, så kallad low code, inte längre är till för enbart innovatörer och early adopters. Till exempel sa 41 procent av de tillfrågade att deras organisation redan använde en applikationsplattform med enkel kod. Ytterligare 10 procent sa att de skulle börja använda en.

Analysen i rapporten identifierade ett flertal saker hos organisationer som använder enkel kod:

• 26 procent är mer benägna att beskriva sin organisation som nöjd eller något nöjd med hastigheten på applikationsutvecklingen
• De är 11 procent mer sannolika att levererar webbapplikationer på fyra månader eller mindre
• De är 15 procent mer sannolika att levererar mobila applikationer inom fyra månader eller mindre
• 20 procent är mer benägna att göra sin rörliga löptid som nivå 3, 4 eller 5.
• 12 procent är mer benägna att säga att deras applikationsutvecklings-backlog har förbättrats sedan förra året
• De rapporterar ett 16 procent högre resultat för digital transformation enligt egna bedömningar

Såhär ser de svenska svaren och resultaten från undersökningen ut samt dessa är de primära trenderna inom applikationsutveckling.

Efterfrågan på App-utveckling är All-Time High
Respondenter från Sverige hade ännu mer ambitiösa mål för 2019 än övriga medverkande länder. 85 procent av respondenterna sa att deras organisationer hade planer på att leverera fler än tio appar i år och för 52 procent av respondenterna var målet 25 eller fler appar att leverera.

Utvecklingstiden är snabbare, men inte för alla
Respondenter från Sverige rapporterade snabbare utvecklingstider jämfört med det globala genomsnittet. 85 procent hävdar att de vanligtvis levererar webbapplikationer på fyra månader eller mindre och 73 procent säger att de vanligtvis levererar mobilappar på fyra månader eller mindre.

Backloggen förblir envist lång
64 procent av professionella IT-arbetare sa att de hade en app dev-backlog, och för 19 procent av dessa respondenter var eftersläpningen mer än tio apps. Endast 39 procent sa att deras app dev-backlog hade förbättrats under det senaste året, och 50 procent säger att det handlar om samma sak. 51 procent av respondenterna från Sverige klagade över eftersläpningar och 31 procent sa att eftersläpningen var mer än tio appar. Endast 12 procent av de svenska respondenterna tyckte att eftersläpningarna blev sämre. Med tanke på den höga efterfrågan på nya applikationer som nämnts ovan verkade detta ganska lovvärt.

Digital transformation är ett pågående arbete
I genomsnitt bedömde respondenterna från Sverige sin digitala transformationsmognad till 4,07, vilket var den högsta poängen av samtliga medverkande länder. De europeiska respondenterna hade en genomsnittlig digital omvandlingsmognad på 4,01. I undersökningen beskrivs nivå 4 som “Strategisk: Vi planerar ägande, ansträngning och investeringar i flera affärsområden”.

Avbrott är ett växande orosmoment
De tre tre störande rädslorna bland de svarande i Sverige var “brus och störning” från nya konkurrenter, betydande förändringar av kundens preferenser eller beteende samt “brus och störning” från etablerade konkurrenter. Rädsla för att störningar kan komma från antingen cyberattacker eller nedskärningar var markant lägre bland dessa respondenter i jämförelse med utomnordiska länder. Rädsla för instabiliteten på börsen under det kommande året var i likhet med det globala genomsnittet, där 53 procent av respondenterna tror att detta sannolikt skulle kunna orsaka störningar.

Utvecklingsfärdigheter finns i begränsad tillgång
Bara 33 procent av de svarande i Sverige sade att deras app-utvecklingsteam hade vuxit under det gångna året. Respondenterna sa att de svåraste rollerna att anställa (i rangordning) var cybersecurity, full stack-utvecklare och AI- / ML-specialister. I jämförelse med globala svar uttryckte svenska respondenter mindre svårigheter att rekrytera UI- / UX-designers, mobilutvecklare och BI- / analytics-specialister. Kanske som ett svar på dessa rekryteringsutmaningar var prevalensen av outsourcing i Sverige högre på 43 procent jämfört med det globala genomsnittet på 28 procent.

Agila färdigheter och andra kundfokuserade aktiviteter är på uppgång
De flesta organisationer har investerat i kundcentrerad praxis under det senaste året, inklusive flexibla (60 procent), designtänkande (30 procent), kundtrafikkartläggning (20procent) och UX (11 procent). Trots dessa ansträngningar saknas agila färdigheter i många organisationer.

I Sverige sade 26 procent fler deltagare i undersökningen att deras organisation hade satsat på agilitet under det senaste året. Investeringar i kartläggning av “kundresan” var också 9 procent högre och design-tänkandet var 6 procent högre jämfört med globala respondenter. De svenska respondenterna rapporterade det högsta genomsnittliga rörliga löptidsresultatet, 3,21 på en femgradig skala. Nivå tre på mognadsmodellen beskrivs som “Vårt team använder sig av väldefinierade smidiga processer och vi levererar konsekvent sprint efter sprint.”

Low-code har blivit mainstream
41 procent av respondenterna sa att deras organisation redan använde en low-code-plattform, och ytterligare 10 procent sa att de skulle börja använda en. Detta påminner mycket om prognosen i förra årets rapport, där vi fann att 34 procent av de svarande som använder low-code, och ytterligare 9 procent som säger att de skulle börja nyttja low-code. Low-code verkar växa ännu snabbare i Sverige, och 16 procent av respondenterna säger att deras organisation planerade att börja använda en low-code plattform snart.