Stärkt analyskompetens avgörande när bank och finans möter allt mer avancerad cyberbrottslighet

Snabb digital utveckling på båda sidor om lagen och nya EU-direktiv gör att fler banker mobiliserar för att ligga steget före ekobrottslingarna. För att vinna över de kriminella krävs att hela bankorganisationen förstår och kan använda nya digitala verktyg. Det menar dataanalysexperten Erik Strömgren på SAS Institute.

Det kan bli dyrt för banker och finansaktörer som inte säkerställer en organisation och kapacitet för att hantera och förebygga penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Över 90 procent av de europeiska bankerna har redan fått böta för brott mot penningtvättslagstiftningen och globalt har banker under det senaste decenniet fått betala över 26 miljarder dollar i böter för såna brott. Kostnaderna för sanktionsbrott är en sida av myntet, på den andra sidan finns stora kostnader för minskat förtroende på finansmarknaden.

FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) uppskattar kostnaden för penningtvätt till 2-5 procent av världens globala BNP. Det motsvarar hisnande 800 miljarder till två biljoner dollar per år. I januari i år kom EU:s femte direktiv mot penningtvätt (5th Anti-Money Laundering Directive), vilket sätter ökad press på bankerna att utveckla sitt arbete för att förebygga och hantera penningtvätt och terrorfinansiering. Direktivet innebär att bankvärlden både behöver utveckla sin sina metoder och kunskaper för hur penningtvätt förebyggs och hanteras.

Ökande globala transaktioner ställer krav på mer automatisering, en förutsättning för att bankerna snabbt ska kunna identifiera avvikande mönster och risker i sina komplexa datamiljöer. För att klara detta behövs inte bara teknik för automatisering och AI, utan hela organisationen som arbetar i denna arkitektur måste förstå systemen som används till skydd, och inte heller låta sig styras för mycket av tekniken, säger Erik Strömgren som är dataanalysrådgivare på SAS Institute.

Erik Strömgren menar att ett välfungerande system innebär en balans mellan teknisk och organisatorisk förmåga där medarbetare på olika nivåer har kapacitet att kunna fatta rätt beslut. Eftersom de digitala miljöerna idag binder samman hela bankorganisationen behöver i praktiken alla inom banken ha kunskaper om dataanalys.

Patric Hellgren som är ansvarig för SAS Institutes kompetensprogram säger:

Det är motsvarande kompetensbehov som finns inom alla datadrivna verksamheter, men inom bank och finans är det avgörande för förtroendet för banken och dessa affärer att datakompetensen finns i hela organisationen ut till de enskilda avdelningarna och bankkontakterna.

Patric Hellgren menar att behoven ökar radikalt för bank och finnas för att kunna navigera i det nya landskapet för vad han kallar cyberdriven ekonomisk brottslighet. En analysstrategi behöver därför omfatta såväl datamiljö- och arkitektur, som utbildning och kompetensutveckling.

Teknik är viktig, men utbildning är minst lika viktig för att bygga en hållbar analysstrategi. En som på allvar bidrar till att förebygga och hantera en ekonomisk brottslighet vars experter är på hugget och ständigt utvecklas, säger Patric Hellgren.

Patric vill se kompetensutvecklingsprogram som omfattar både bankerna och myndigheter som säkerställa transaktionerna och menar att man också måste kunna öva sig på olika scenarier i skarpa testmiljöer för att vara förbereda sig på de situationer som snabbt kan uppstå.

Med en ständig teknikutveckling och nya vägar och metoder för cyberbrottslighet behövs en analysstrategi som omfattar strukturer och avsättning av tid för analys utifrån nya insikter och kunskaper. Det krävs kontinuerligt kompetensutveckling som del av ett ekosystem med både interna och externa nyckelkompetenser. Det är viktiga beståndsdelar i ett program för att förebygga penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet, säger Patric Hellgren.

Detta är en avgörande kompetensinvestering som kan betala sig väl för bankerna.