SMIF svarar på den negativa stämpeln undersökningsbranschen fått i en undersökning

En undersökning om undersökningar visar att 57 procent inte litar på den information de får från marknadsundersökarna. Branschorganisationen SMIF har kommenterat resultatet och målar upp en annan bild om branschen och den gemensamma vision man har.

Här är undersökningen som upprör branschen: En majoritet litar inte på marknadsundersökningar

“Undersökningen visar att vårt uppdrag inom SMIF är viktigare än någonsin tidigare. Branschen befinner sig i en väldigt spännande utvecklingsfas och det är angeläget att vi gemensamt visar vad vi som arbetar med undersökningar står för och vad vi gör.

I Sverige har vi ett bra utgångsläge med många bra, seriösa företag. Jag upplever att det generellt finns ett högt förtroende för undersökningar och relativt hög vilja att svara på enkäter – vi tillhör de länder med högst svarsfrekvens i världen. Intresset att svara på enkäter sjunker dock även här och i takt med att vem som helst kan göra undersökningar är det viktigt att branschens etiska regelverk tydliggörs.

Inom SMIF har vi tagit fasta på detta genom:
– att vi är huvudfinansiärer till Etiska Rådet för Marknadsundersökningar, som har till uppgift att verka för god etik genom att granska och pröva marknadsundersökningar.
– vi ser över hur vi kan införa en särskild certifiering av undersökningsföretag.
– vi behöver kanske bli ännu bättre på att hjälpa våra uppdragsgivare som tar emot eller publicerar undersökningar hur de kritiskt ska granska och värdera resultat samt vilka slutsatser man kan dra.
– de organisationer som finns inom branschen har under de senaste åren närmat sig varandra och har ett tätare samarbete kring kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Flera spännande samarbeten är också på gång.

Jag tror att viktiga ledord för oss i branschen handlar om transparens och dialog. Vi som gör marknadsundersökningar behöver hitta fler sätt tillsammans med våra uppdragsgivare att återkoppla resultaten till respondenterna och berätta vad som händer med resultaten. Trenden går helt klart mot kortare enkäter, oftare och vävs samman med annan data. Trenden går också mot att ta tillvara på det engagemang som finns hos respondenterna och där vinner kvalitativa tekniker mark.

När det gäller opinionsundersökningar har vi lärt oss efter presidentvalet i USA att mätningarna överlag var bra. Det var snarare analyserna och slutsatserna som var fel och lite för snabba. Branschen befinner sig i ett paradigmskifte och väldigt mycket metodutveckling och modellering pågår.

Vi inom SMIF är övertygade om att undersökningar är ett viktigt instrument för att förstå vad människor tycker och tänker.”

Artikeln är skriven av:

Karin Nelson
Ordförande i SMIF

Svenska Marknadsundersökningsföretag (SMIF) är intresseorganisationen för undersökningsföretag. SMIF verkar inom marknads-, opinions- och samhällsundersökningar i såväl privat som offentlig sektor, både nationellt och internationellt.