SAP vill ta bort de känslomässiga aspekterna för en rättvisare rekrytering

Att ha en mångfald på arbetsplatsen har i flera studier visat sig vara lönsamt, nu senast i studien Leaders 2020 som genomfördes av Oxford Economics. Baserat på denna och liknande forskning tar SAP nu fram digitala verktyg för att ta bort subjektivitet ur rekryterings- och beslutsprocesser.

Genom sina fyra nya verktyg avser SAP bidra till en ökad neutralitet i beslut som rör utvärderingar av såväl potentiella kandidater som befintlig personal. Detta menar SAP kommer leda till bättre affärsbeslut och i slutändan bättre lönsamhet för företag.

Verktygen är:

Diversity and Inclusion E-book: Verktyget är enkelt beskrivet är ett personalhanteringssystem med en kompetensdatabas. Tanken är att kunna få en snabb överblick över befintliga medarbetares kompetenser och utvecklingsområden.

Recruiting: Ett verktyg som går igenom arbetsbeskrivningar och ger förslag på såväl könsneutrala formuleringar som subjektiva eller otydliga formuleringar. Syftet är att göra arbetsbeskrivningar tydligare och inte verka exkluderande på grund av kön.

Calibration: En utveckling av det befintliga SuccessFactors, Performance & Goals-verktyget som ska hjälpa till att hitta och motverka subjektiva utvärderingar av medarbetarnas prestationer.

Mentoring: Ett verktyg som matchar ihop mentorer och adepter baserat på deras kunskaper och erfarenheter för att optimera läromöjligheterna.

De fyra verktygen kan onekligen bidra till att göra olika processer inom såväl rekrytering som successionsplanering mindre jäviga. Men mot bakgrund av den stora frustration som ofta finns vid introduktion av SAP-system så är det frågan om de kommer vara operationella inom den tidsram som SAP själva menar.

Ett så komplext system som SAP ger stora möjligheter, men kräver en hel del arbete för att implementeringen ska fungera. Om du inte redan använder SAP så bör inte dessa fyra nya tillskott vara huvudanledningen till att skaffa SAP. Det finns sannolikt andra åtgärder du kan vidta för att öka mångfalden och minska fördomars negativa inverkan på företagets rekryteringsprocesser.