Nordiska företag ligger efter inom kognitiva system

En undersökning från IBM visar att 74 procent av de 6050 undersökta företagen globalt är förberedda på att utnyttja lärande datorer och artificiell intelligens. Norden ligger dock efter inom detta område, då endast 51 procent av de tillfrågade uppger samma mognad.
Undersökningen visar att nordiska verksamheter ligger efter inom en rad viktiga områden, som bidrar till att kunna utnyttja artificiell intelligens och datorinlärning inom verksamheten.

Viktiga områden för AI Globalt (%) Norden (%)
Har gjort omfattande investeringar i datalagrings- och analystjänster 37 24
Anställt eller utsett en CDO (Chief Data Officer) 44 36
Analyserar data från sociala medier 52 32
Analyserar kommunikation med kund 57 38
Analyserar marknadsdata 52 3

89 procent av de verksamheter som redan anammat den nya kognitiva tekniken är mer lönsamma och mer innovativa än sina branschkollegor. 84 procent uppger dessutom att de är bättre än konkurrenterna på att skapa intäkter och 91 procent att de är mer effektiva än konkurrenterna.
Undersökningen genomfördes av Oxford Economics på uppdrag av IBM. Respondenterna bestod av personer på högsta ledningsnivå (C-level), globalt 6050 stycken och från Norden totalt 303.