Morgonpressens digitala läsarintäkter ökar

Förra året ökade morgontidningarnas digitala läsarintäkter drygt 13 procent. Allra störst var ökningen för de stora landsortstidningarna med en upplaga över 30 000 exemplar. Deras digitala läsarintäkter mer än fördubblades 2017, jämfört med föregående år. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige.
– Den nya statistiken visar tydligt att allt fler är villiga att betala för kvalificerad journalistik. Och det för både tryckta och digitala nyheter, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU – Medier i Sverige.

TU:s nya branschstatistik bygger på uppgifter från 87 jämförbara titlar, varav fyra är storstadstidningar och 83 är landsortstidningar, och den är ytterligare ett tecken på att dagens morgontidningsaffär till stora delar är en läsar- och användardriven affär. I fjol stod prenumerations- och lösnummerförsäljningen i tryckta och digitala kanaler för cirka 57 procent av morgonpressens intäkter. Näst största intäktskälla var annonserna i den tryckta tidningen med en intäktsandel på ungefär 35 procent. Den digitala annonsförsäljningen stod i sin tur för drygt 8 procent av de samlade annons- och läsarintäkterna 2017.

De fyra storstadstidningar, det vill säga morgontidningar som ges ut i Stockholm, Göteborg och Malmö, som ingår i statistiken ökade sina totala läsarintäkter med drygt en procent förra året. Drivkraften i tillväxten var den digitala abonnemangsförsäljningen, som ökade med drygt 14 procent under året, jämfört med 2016. Under andra halvåret hämtade storstadspressen dessutom upp den intäktsminskning som den tryckta upplagan noterade under årets första sex månader.

Landsortstidningar med en upplaga mellan 15 000 och 30 000 exemplar ökade också sina intäkter från de tryckta prenumerationerna under andra halvåret. Och det jämfört med både föregående hel- och halvår. Den utvecklingen omfattade inte alla landsortstidningar vars totala läsar- och användarintäkter minskade med ungefär en procent under 2017, jämfört med året innan. Landsortspressens digitala läsarintäkter ökade däremot med cirka 12 procent. Allra största var ökningen för de landsortstidningar som har en upplaga över 30 000 exemplar. I den kategorin var tillväxten 112 procent.

Den genomsnittliga storstadstidningen hade enligt TU:s aktuella siffor annons- och läsarintäkter på 834,3 miljoner kronor under 2017. Den genomsnittliga intäkten för landsortstidningarna var 62,4 miljoner kronor. Och av dessa intäkter hade i storstadspressens fall 79 procent sin grund i de tryckta kanalerna. Motsvarande andel hos landsortspressen var 88 procent.