Marknadsavdelningarna skriker efter analytiker

I takt med att allt fler företag digitaliseras och fokuserar på att samla in olika typer av data uppstår ett spännande vakuum, vem ska analysera all denna data? Enligt rapporten Martech Sverige 2017 är detta dock bara en av de tre stora utmaningar som marknadscheferna står inför.
Företagen Wiraya och Odyssey har tillsammans släppt en rapport om läget i Sverige gällande teknik för marknadsföring (martech), benämnd Martech Sverige 2017. Den avser undersöka hur svenska marknadsföringsavdelningar ligger till i digitaliseringen, samt vilka utmaningar de står inför just nu.
Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att de senaste årens fokus på att samla in data nu lett till en utmaning i att hantera all denna data och göra den begriplig. ”Ett snabbt ökat fokus på data har lett till en snabbt ökad efterfrågan på analytiker” skriver de i rapporten.
Detta är dock nummer tre på listan över de utmaningar som marknadschefer i Sverige står inför, högst på listan står nämligen processförändringar. Företag samlar inte in data för att det är roligt, utan för att kunna bli mer kundcentrerade, det kräver dock nya arbetssätt, och därmed nya processer. Som marknadschef är dessa processförändringar en förutsättning för att kunna möta kunden med rätt budskap i rätt tid, och det kräver fortfarande en hel del digitalisering. Processförändringarna är således dels beroende av ny teknik, och dels beroende av att kunna förstå den insamlade datan för att bättre kunna organisera sig kring vad kunden efterfrågar och förväntar sig.
Nummer två på listan över utmaningar är att hitta rätt kompetens. Dessa stora förändringar innebär att marknadsavdelningarna måste bygga upp nya, interna kompetenser för att kunna hantera och agera i den digitala miljön. Att hitta dessa kompetenser är dock svårt, och företag kommer behöva köpa in mycket av dessa kompetenser initialt.
Först på tredje plats kommer behovet av fler analytiker, någon som kan analysera och dra slutsatser av den data som samlas in. Många företag behöver även få ett samlat grepp kring sin data, som ofta kan finnas utspridd på olika avdelningar i olika system som inte pratar med varandra.
Enligt Charlotte Banning, marknadschef på Wiraya, är det stor skillnad mellan de som kommit långt och de som knappt påbörjat sin digitala resa. Hon nämner agila arbetssätt tillsammans med mål och nyckeltal för hela bolaget som två viktiga faktorer när du vill kunna skapa ett kundcentrerat arbetssätt. Du måste helt enkelt få hela bolaget att tillsammans agera i kundens intresse, något som kräver samarbete över avdelningsgränser, ökad kompetens och en ökad digitalisering och automatisering av flera processer. Men det hela måste givetvis vara sanktionerat av ledningen, om inte de går i spetsen, kommer den digitala transformationen inte att ske.