IRM tar fram spåkulan för 2015

IRM spår att reklaminvesteringarna kommer att öka med 1, 9 procent jämfört med 2014, och därmed uppgå till nästan 32,5 miljarder kronor.

Under helåret 2013 minskade medieinvesteringarna med 2 procent jämfört med 2012 och uppgick till 31,4 miljarder kronor. Redan under det andra halvåret 2013 upplevde marknaden marginellt positiv tillväxt men det första kvartalet 2014 innebar en tydlig ökning på 2,3 procent relativt motsvarande kvartal 2013. Denna tillväxt tillskrivs bland annat ökad annonsinvestering i samband med OS och svaga jämförelsetal.

Reklammarknadens utveckling påverkas av allmänekonomin och av strukturella förändringar. Konjunkturbedömare ger en förhållandevis samstämmig bild av ett stabilt allmänekonomiskt läge under de två åren som behandlas i prognosen. Effekterna av strukturomvandlingen från tryckt till digital media är fortfarande påtagliga på marknaden men IRM har sett en minskning av tappen hos vissa printkanaler under slutet av 2013 och början av 2014.

Baserat på ovanstående resonemang är prognosen för 2014 i princip oförändrad, den uppgår till 1,6 procents tillväxt relativt 2013. Detta motsvarar en omsättning på 31,9 miljarder kronor. Reklammarknaden förväntas fortsätta sin tillväxt under 2015, ökningen förväntas bli knappa två procent relativt föregående år och omsättningen förväntas uppgå till 32,5 miljarder kronor.

Foto: Madeleine Thor

– Det första kvartalet var relativt starkt, vi räknar med att resten av året blir något svagare, med undantag för det tredje kvartalet då riksdagsvalet drar upp förväntningarna för många reklamkanaler, däribland utomhus, gratistidningar och direktreklam. För 2015 räknar vi med ungefär samma tillväxttakt och det är framförallt ett stabilt allmänekonomiskt läge som borgar för detta, säger Madeleine Thor, vd på IRM, i ett pressmeddelande.