Fyra områden som varje team måste bemästra

I dagens affärsvärld i allmänhet, och digitala branscher i synnerhet, är uppgifterna ofta allt för komplexa för att en person själv ska kunna utföra dem. Medarbetarna behöver organisera sig i team för att nå resultat.

Däremot räcker det inte att sätta ihop ett antal människor och förvänta sig att de ska prestera. Därför behöver du som chef fundera på vilka personer du sätter i samma team. Om det är personer som är allt för lika kommer de säkert att komma bra överens, men de kommer sannolikt inte att prestera optimalt, eftersom vissa delar i teamarbetet riskerar att utebli. Så hur sätter du då ihop ett bra, diversifierat team som kan lösa teamets fyra huvudsakliga teamuppgifter?

Det första du behöver vara medveten om är att alla personer har kapacitet att utföra många olika typer av uppgifter, men olika personer har mer eller mindre lätt för dessa uppgifter. Tanken är därför att fylla ditt team med personer som har lätt för olika saker för att på så sätt öka effektiviteten och känslan av att medarbetarnas egenskaper utnyttjas och tas till vara. Nu pratar jag inte om uppgifter som behöver utföras i arbetet, utan om de mer övergripande uppgifter som behöver utföras i ett team. Dessa är huvudsakligen fyra stycken:

Kreativitet och underhållning: Teamet behöver ha förmågan att tänka utanför boxen, att vara kreativa och hitta nya lösningar på gamla problem. Eller som Einstein har citerats: ”Vi kan inte lösa våra problem med samma tänkande som skapade dem”. Teamet behöver dessutom kunna lämna fokus på arbetet och fokusera på att ha kul tillsammans. En grupp som enbart fokuserar på arbete hela tiden kommer att hämmas då medlemmarna inte lär känna varandra, och det inte finns någon ventil för frustration och återhämtning. Ett väl placerat skämt eller en gemensam after work kan ibland ge bättre arbetsresultat än hårt arbetsfokus.

Struktur och ordning: Teamet behöver se till att inget faller mellan stolarna, att processer och rutiner följs samt att det finns en spårbarhet i teamets arbete. Sannolikt finns det riktlinjer och processer för teamets arbete som behöver följas. Dessa kan finnas av säkerhetsskäl, eller för att inget steg i teamets arbete ska missas. Dessutom behöver medlemmarnas arbete sannolikt planeras, vem ska göra vad, när och med vilka resurser? Teamets organisation är beroende av att det finns en tydlig struktur för detta, annars riskerar teamet att göra dubbelarbete och slösa med resurser.

Tillit och trygghet: Teamets medlemmar behöver kunna lita på varandra och känna sig trygga i varandras närvaro. Att se till att alla mår bra och ”är med på tåget” är mycket viktigt för att medlemmarna ska vilja bidra positivt till teamets resultat. Att identifiera när det är dags att ta paus eller när någon i teamet behöver särskild uppmärksamhet kan vara svårt när fokus ligger på att lösa en uppgift. Men det är oftast det som leder till att teamet som helhet orkar jobba sig igenom svårigheter.

Beslut och styrning: Varje team behöver kunna fatta beslut och driva arbetet framåt. Det finns en tid för att diskutera lösningar, och det finns en tid för att börja agera på lösningarna. Båda delarna är viktiga och det är därför viktigt att båda funktionerna ges utrymme. När ett beslut väl fattats är det viktigt att teamet lämnar diskussioner om möjliga lösningar och börjar fokusera på den valda vägen. Då kan styrning och ledning behövas även inom teamet och medlemmarna kan behöva hjälpa varandra att fortsätta arbeta framåt.

Hela teamet har ett gemensamt ansvar för dessa funktioner, men teamets arbete underlättas om en eller två personer har lättare för var och en av dessa. Att ha detta i åtanke när teamet sätts ihop kan sannolikt leda till bättre prestationer än om du bara ser till vilka teamets arbetsmässiga uppgifter är. Teamet måste ju nämligen prestera bra som ett team, och inte bara i de enskilda arbetsuppgifterna.