Forskare identifierar generna som styr vår intelligens

Forskare från Imperial College i London har nyligen hittat generna som styr vår intelligens. För första gången har forskare hittat kluster av gener som är direkt kopplade till mänsklig intelligens. Det handlar inte om en eller ett fåtal gener, utan hundratals i ett nätverk som tillsammans påverkar minne, uppmärksamhet, processhastighet samt resonerande. I teorin innebär det att vi på sikt kommer kunna påverka hur smarta människor är.

De två klustren kallas M1 och M3 och styrs sannolikt av samma kontrollfunktion och forskarna menar att vi i framtiden därför skulle kunna påverka båda dessa kluster gemensamt. Detta har flera möjliga användningsområden; dels innebär det att vi på sikt kan hitta ett botemedel för svåra neurologiska sjukdomar som epilepsi, ameliorate samt kognitiva nedsättningar av olika slag; dels innebär upptäckten att vi faktiskt har möjlighet att förstärka våra kognitiva funktioner, eller med andra ord höja vår IQ och bli smartare.

Studien publicerades i tidskriften ”Nature Neuroscience” och finns att läsa här! 

Forskningen är ännu på ett mycket tidigt stadium så mycket av möjligheterna är ännu bara på ett teoretiskt plan. Dessutom måste man ta hänsyn till det nya forskningsområdet epigenetik som på senare år gjort stora framsteg. Epigenetik handlar om hur miljö påverkar våra gener och dessa verkar även över generationsgränserna. Exempelvis kan barnets genetiska anlag att bli överviktiga minska om mamman får tillskott av vitamin B12 och folsyra under graviditeten. Det är alltså inte bara en fråga om att ha rätt gener, utan om att aktivera dem för att de ska ha effekt.

Studien gjordes genom analyser av människor som genomgått neurokirurgi för epilepsi, personer med autismspektrumstörningar samt kognitiva nedsättningar. Dessa jämfördes sedan med personer utan kognitiva nedsättningar eller neurologiska sjukdomar och denna massiva mängd data studerades sedan för att hitta de genkluster som skiljde sig mellan de två grupperna. Dessa genkluster arbetar tillsammans för att påverka det komplexa fenomen som vi kallar intelligens. Det är många små funktioner som ska fungera tillsammans, och det kan liknas vid ett stort lag bestående av hundratals medarbetare. Alla dessa måste kunna arbeta tillsammans för att få till ett optimalt resultat, och det är därför en svår uppgift för forskarna att hitta sätt att manipulera dessa kluster utan att orsaka mer skada än nytta.

Denna nya information öppnar dock upp stora möjligheter för mänskligheten i framtiden. En värld där neurologiska sjukdomar och nedsättningar inte längre är en del av vår vardag. Samtidigt för den här typen av avancerad forskning också med sig potentiella risker, men de frågorna lämnar vi till en annan dag.