Företag letar efter Emotionellt Intelligenta ledare!

Alla företag vill ha chefer som även är ledare. Skillnaden mellan de två är enkel, men inte alltid uppenbar. En chef innehar en viss position i företagets struktur, medan en ledare besitter ett antal egenskaper och förmågor som påverkar personer i ledarens omgivning.

Några av dessa ledaregenskaper som man ofta letar efter är:

  • God självkännedom – att veta sitt värde och därmed sina starka och svaga sidor.
  • God social förmåga – att kunna skapa, bibehålla och utveckla ömsesidigt värdefulla relationer med andra.
  • God motivation – att kunna sätta mål som ligger i linje med såväl individens som företagets vilja och önskemål.
  • God empatisk förmåga – att kunna lyssna, förstå och sätta sig in i andra människors situation.
  • God självkontroll – att moget kunna överväga olika lösningar för att välja den som har bäst förutsättningar att ge ett gott resultat.

Den stora frågan är hur man hittar dessa egenskaper. Oftast försöker man hitta bevis på dessa genom att se till tidigare prestationer, eller även personens kognitiva intelligens (IQ) utifrån tanken att en smart person måste kunna förstå vad som är viktigt. Däremot är det inte självklart att en person som är ett mattegeni även är mästare på att hantera människor, eftersom det är två helt olika egenskaper.

Ett annat vanligt tillvägagångssätt är att låta den som är bäst i en grupp blir chef över gruppen. Detta utifrån tanken att om man är bra på något så kan man hjälpa andra att bli bra på det. På samma sätt som med mattegeniet fungerar detta sällan bra eftersom det är helt olika förmågor som krävs.

Att vara en bra ledare innebär att man har förmågor som skiljer sig från andra roller, och vi behöver inse att jobbet som chef är ett yrke i sig. Dessvärre finns det få utbildningar som på ett bra sätt förbereder personer att bli ledare.

Vad företag letar efter, men inte vet om att de letar efter, är emotionellt intelligenta ledare. Emotionell intelligens mäter en persons förmåga att Förstå, Hantera och Fokusera emotionell information från både sig själv och sin omgivning. Med andra ord, förstår sig själv, förstår hur andra fungerar, kan hantera informationen för att fatta välgrundade beslut samt motivera omgivningen till att hålla med om besluten. Kort och gott allt som företag vill ha i en ledare.

Det betyder att vi idag inte behöver gissa eller använda oss av metoder som bevisats inte fungera, men som vi ändå använder i brist på annat. Vi kan faktiskt ta reda på vem i vår arbetsgrupp som har de förmågor som behövs för att bli en bra ledare, och det behöver inte vara den som är bäst på sina nuvarande arbetsuppgifter. Företag kan därför hitta den som är bäst lämpad att vara ledare, och inte bara chef.

Min erfarenhet av att veta att det är emotionell intelligens man letar efter är att det blir tydligare för hela organisationen på vilka grunder man bygger sin ledningsstruktur. Det signalerar även att man tar frågan om ledarskap på allvar och att man är noga med att hitta den person som är rätt, och inte bara den som känns rätt. Ytterligare en konsekvens av att använda sig av emotionell intelligens som måttstock är att man kan skapa utvecklingsplaner som på ett konkret sätt kan hjälpa medarbetare att växa in i rollen som ledare. Successions- och utvecklingsplaner blir helt enkelt ärligare och har ett tydligt mål för alla i företaget.