ERM fäller Widespace för brott mot de etiska reglerna

I en inbjudan till en undersökning skrev företaget Widespace att deltagarna ”kan vinna biobiljetter”. Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM) fäller nu Widespace för brott mot ESOMARs etiska regler då detta kan klassas som lotteri.
ERM har till uppgift att se till att aktörer i undersökningsbranschen följer de etiska regler som satts upp internationellt av European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR). Dessa regler avser reglera undersökningsföretag så att branschens anseende bevaras och göra det möjligt att genomföra undersökningar med god kvalitet.
En privatperson uppmärksammade inbjudan till Widespaces enkät, och anmälde detta till ERM med misstanke om att detta kunde klassas som lotteri. Första punkten i ESOMARs etiska regler slår fast att ”Market researchers shall conform to all relevant national and international law”. I Sverige finns det tydliga regler för vad som klassas som lotteri. I Lotterilagen står att ”som lotteri räknas varje arrangemang, där utfallet till betydande del beror på slumpen”.
Eftersom Widespace lottade ut biobiljetter bland de deltagande individerna, var utfallet helt beroende av slump, och ERM klassade det därmed som ett brott mot de etiska reglerna. Widespace själva menar att utlottningen är förenlig med gällande lag, och att det tydligt framgår att biobiljetterna kommer att slumpas ut.
Däremot är ERM ingen domstol utan ett branschspecifikt etiskt råd, så Widespace har inte dömts för brott mot lotterilagen. Det är i nuläget oklart om frågan kommer att gå vidare till svensk domstol.
ERM har ett nära samarbete med Svenska Marknadsundersökningsföretagen (SMIF) som syftar till att hålla en hög kvalitet bland branschens aktörer. Samtliga medlemmar i SMIF är skyldiga att följa de etiska reglerna, och löpande förs dialoger kring hur kvalitet, anonymitet, integritet och etik i undersökningar ska hålla högsta möjliga nivå. Widespace är inte medlem i SMIF.