Emotionell Intelligens – Tester för att mäta framgång

Studiet kring Emotionell Intelligens började i en fundering kring vad som är avgörande för framgång. IQ hade inte visat sig vara avgörande (det finns smarta människor som aldrig lyckas och vice versa) och inte heller personlighet hade visat sig kunna förutsäga framgång. I början av 1990-talet började därför ett antal forskare studera vad som verkligen var avgörande för att bli framgångsrik, och ur detta föddes Emotionell Intelligens (EQ) och testverktyg som kunde mäta detta.

Detta är del fyra av sex i en artikelserie om tester. Du kan läsa del 1 här, del 2 här och del 3 här.

Emotionell Intelligens handlar kortfattat om personers förmåga att:

Förstå emotionell information både från sig själv och sin omgivning
Hantera denna information på ett adekvat sätt samt att
Fokusera sin tid och energi på det beteende som ger bäst effekt i situationen.
Du kan läsa mer om vad Emotionell Intelligens innebär här!

Det finns tre teorier om vad Emotionell Intelligens är och hur det fungerar:

Ability-modellen som ser EQ som individens förmåga att processa information för att navigera i sin sociala miljö.
Trait-modellen menar att EQ omfattar vilka beteenden en individ föredrar samt vilka förmågor individen själv uppfattar att den har i sociala sammanhang.
Mix-modellen som ser EQ som en uppsättning förmågor och kunskaper som påverkar individens sociala och emotionella fungerande.

Utifrån dessa tre modeller finns idag väldigt många tester som menar sig mäta EQ. Det finns däremot bara fyra tester för EQ som har visat sig hålla hög vetenskaplig klass och som ger pålitliga resultat.

ESCI – Emotional and Social Competence Inventory

Detta test är utvecklat av Daniel Goleman och mäter EQ i fem huvudsakliga faktorer. Testet är vanligt förekommande i Nordamerika.

MSCEIT – Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test

Detta test är utvecklat av forskarna som också gett namn till testet. Det mäter EQ i fyra olika områden och följer i IQ-testernas spår genom att testpersonen kan svara rätt eller fel på frågorna. Testet blir därför starkt kulturberoende och är vanligast förekommande i Nordamerika.

ECR – Emotional Capital Report

Testet utvecklades av Martyn Newman och har ett fokus på ledarskap. Det mäter EQ i 10 olika faktorer och är vanligast förekommande i Australien och Nya Zeeland men finns även i andra delar av världen.

EQ-i – Emotional Quotient Inventory

Testet utvecklades av Reuven Bar-On och mäter EQ i 15 olika faktorer. Testet är anpassat för olika kulturer och används idag över hela världen.

Vad som är genomgående för testerna är att de fokuserar på individens förmåga att prestera i sociala sammanhang. Förmågan att knyta an till andra, att hantera tankar och känslor som kan påverka relationen till andra samt förmågan att föra fram sina åsikter på ett kraftfullt med respektfullt sätt är några av de områden som undersöks.

Eftersom EQ kan utvecklas och förändras över tid används ofta EQ-tester i utvecklingssammanhang. Många företag och organisationer använder även EQ i rekryteringssammanhang, och får då dels en bild av den sökandes potential för att bli framgångsrik i jobbet, och dels en plan för utveckling in i organisationen.