Datacentra är ännu inte redo för sina uppgifter

En ny undersökning visar att endast 29 procent av beslutsfattare på datacentra anser att deras nuvarande kapacitet motsvarar deras behov och så få som sex procent anser att deras datacenter är uppdaterat med framförhållning.

Det framgår av en ny rapport från Forbes Insights och Vertiv, “The Modern Data Center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyperconnectivity,” som bygger på en undersökning som besvarats av chefer och ingenjörer på 150 datacentra i olika branscher i hela världen.

Undersökningen visar en oroande brist på planering och förberedelser inför utvecklingen av dagens dataekosystem. En närmare granskning av resultaten avslöjar en slående kontrast mellan chefer och ingenjörer: 11 procent av cheferna säger att deras datacenter är uppdaterade utöver dagens behov medan endast en procent av ingenjörerna säger detsamma.

“När dagens datacentra utvecklas och omfattar företagens egna system för datahantering, molnet och olika avancerade tjänster i framkant, krävs omfattande planering och framsynthet för att klara organisationens datahanterigsbehovoch affärsmål”, säger Martin Olsen, vice VD för Global EdgeSystems, Vertiv. “Det står dock klart att många organisationer släpar efter. Med det i åtanke kan vi förvänta oss betydande investeringar och stor aktivitet när företag försöker komma ifatt och förbi.”

Fler viktiga resultat från undersökningen:

– 92% av CIOer och CTOer säger att deras företag kommer att behöva snabbare nedladdningar och svarstider i den nära framtiden.
– 63% säger att de har svårigheter att vid alla tidpunkter motsvara behoven av bandbredd.
– Säkerhet (45%) och bandbredd (43%) är de två områden som främst behöver uppgraderas.
– Säkerhet (43%), backup och olycksberedskap (33%), möjligheten att implementera ny teknik (28%) och bandbredd (27%) är de mest identifierade funktioner som anses ge företagen konkurrensfördelar.
– 24% av svarspersonerna säger att över hälften a deras datacentra kommer att vara självkonfigurerande år 2025 och 32% att över hälften kommer att vara självreparerande.