5 skäl publicister bör se fram emot IAB:s nya ramverk

Stephen Byrne från SpotX lyfter fem fördelar som IAB:s uppdaterade ramverk TCF 2.0 har för branschens publicister. 

För drygt ett år sedan trädde GDPR direktivet i kraft och med det lanseringen av IABs ramverk Transparency and Consent Framework (TCF) v1.0. Syftet var att skapa en grundläggande struktur för kommunikation och hur medgivande (consent) från användare skall hanteras längs den kedja av teknikleverantörer som vårt digitala ekosystem består av.

Även om tanken med ramverket i grunden var god har det inte fått önskad spridning hos branschens publicister. Man har ansett att ramverket inte erbjöd tillräcklig kontroll och stöd till den juridiska grund “legitimt intresse” (legitimate interest), med vilken man i stor utsträckning önskade kommunicera med sina användare.

I dagarna annonserade IAB att en uppdatering av ramverket TCF 2.0 släpps. I samband med detta lyfter Stephen Byrne från SpotX fram fem fördelar som uppdateringen medför för branschens publicister. Ramverket adresserar många av de problem som identifierats med den första versionen och ger samtidigt de fördelar som en branschstandard skall medföra. Nämligen stöd för GDPR direktivet och användares rättigheter, men också möjligheter för publicister att skapa intäkter via programmatisk annonsering.

1. Bättre samarbetsmöjligheter mellan myndigheter, teknikleverantörer och publicister

Många ansåg att den första versionen av TCF var till stor fördel för teknikleverantörer på bekostnad av publicisten. Genom att lyssna på och bjuda in publicister till arbetsgruppen för TCF 2.0 har ändringa gjorts som ger publicisten den kontroll som krävs givet att äga kontakten med användaren. Dessutom involverades många dataskyddsmyndigheter i arbetet som ger ramverket ytterligare juridisk legitimitet.

2. Publicister får ökad kontroll

I den uppdaterade versionen av TCF har publicister större kontroll över de leverantörer de arbetar med, samt på vilka rättsliga grunder leverantörer kan använda av publicistens användaruppgifter. Trots att leverantörer kan registrera sig för att bearbeta data med hjälp av samtycke eller legitimt intresse kan publicisten överskrida detta och kräva att en leverantör bara behandlar en specifik rättslig grund eller inte alls. Publicister kan dessutom välja att ta bort leverantörer man inte önskar samarbeta med genom den plattform man använder för insamling av samtycke (CMP).

3. Förtydligat samtycke

Legitimt intresse är den rättsliga grund som många publicister valt för att processa personlig information (PII) med stöd i GDPR. TCF 1.0. erbjöd inte stöd som krävdes för hantering av legitimt intresse och därmed fanns det inte incitament för varken publicister eller teknikleverantörer att implementera ramverket fullt ut. Med TCF 2.0 kan publicister uppfylla kraven med samtycke genom att de registrerade får insyn i användningen av data och tillåta eller motsätta sig sådan bearbetning genom sin CMP.

4. Förbättrad självhantering och reglering

TCF 2.0s självhanteringsmekanismer har förbättrats avsevärt. För det första kräver den nya versionen att leverantörer ska kontrollera och enbart använda sig av signaler från registrerade CMPer. Även de publicister som vill skapa sin egen privata CMP måste uppfylla en viss standard och certifieras av IAB Europe. För det andra måste CMP:er upprätta register över användargränssnittet som används hos varje publicist när som helst och göra denna information tillgänglig. Detta skapar öppenhet och tillåter alla leverantörer att säkerställa att informationen som visas för användare är aktuell och korrekt. För det tredje skapade IAB Europe en “CMP Validator” som kan användas för att snabbt bestämma om en CMP är kompatibel. Slutligen finns det fler mekanismer för att ta bort de som inte följer regelverket.

5. Google ansluter

Ett av de största hindren för spridningen av TCF 1.0 var att Google, särskilt i egenskap av köpare, inte deltog. Google har dock varit inblandade i skapandet av TCF 2.0 och har vid flertalet tillfällen publikt lovat att de ska ansluta. Likt adopteringen av ads.txt kan det sänka tröskeln och öka spridningen om en av de största aktörerna stödjer branschstandarder fullt ut.

Tre skäl att vara försiktig

Samtidigt som TCF 2.0 innebär en avsevärd förbättring jämfört med den första versionen är det fortfarande inte perfekt. SpotX lyfter tre problem som är viktiga att känna till och hålla ett extra öga på.

1. Det är oklart när Google faktiskt går med. Och tills dess är risken stor implementering av ramverket inte sker i önskad takt.

2. Vi vet inte hur smidig övergången kommer att vara så anpassning till det nya ramverket kräver betydande rättsliga, produkt-, affärs- och tekniska resurser.

3. TCF 2.0 är utformad för miljöer som stödjer cookies. Det behövs lösningar för in-app, IOT och CTV / OTT-enheter för att lösningen skall fungera fullt ut.